Friday, January 11, 2008

Paraang ng Pagsulat ng Alibata

Ang mga unang Pilipino ay gumagamit ng matulis na bakal bilang panulat ng alibata, sipol ang tawag. Ginagamit nila ang mga dahon ng saging, balat ng kahoy, at biyas ng kawayan sa pagsusulat ng alibata. Ang direksyon ng pagsulat ay mula sa kaliwa pakanan.

No comments: